นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนใส่ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน ทางบริษัท ไลท์ฟาร์ม ( ประเทศไทย ) จำกัด ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ Lightfarm.co.th ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม Lightfarm.co.th รับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์นี้โดยเคร่งครัด  ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Hack )  สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ โดย Lightfarm.co.th ในนามบริษัท ไลท์ฟาร์ม ( ประเทศไทย ) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด 

 

การใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับ Lightfarm.co.th ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรติดต่อกลับ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า  อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง และส่งเสริมการให้บริการ การตลาด การพัฒนาบริการของเว็บไซต์นี้ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของท่าน นอกจากนี้แล้ว Lightfarm.co.th ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของท่านมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ทางบริษัทฯ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่ Lightfarm.co.th ได้รับนั้นโดยหลักการแล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็ปไซด์นี้เท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ดังนี้

1 . ได้รับความยินยอมจากท่าน
2 . เป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
3 . การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ ในข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ด้วยตนเอง โดยแจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลเหล่านั้นได้  ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ Lightfarm.co.th จะไม่มีการติดต่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และในกรณีที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น กรุณา ปิดบราวเซอร์เมื่อท่านเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านซึ่งอาจจะทำให้ท่านได้รับความเสียหายในภายหลัง ทั้งนี้