เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการรับประกันสินค้า ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน ทางบริษัท ไลท์ฟาร์ม ( ประเทศไทย ) จำกัด ด้วยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อลูกค้าทุกๆท่าน เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด เราพร้อมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้า ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากเรา ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

การรับประกันสินค้า

บริษัท ไลท์ฟาร์ม ( ประเทศไทย ) จำกัด รับประกันสินค้า โดยนับเริ่มต้นการรับประกัน เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดย บริษัทฯ และสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละรุ่น ในกรณีที่ระยะเวลารับประกันคงเหลือน้อยกว่ามาตรฐานการรับประกัน ผู้ซื้อสามารถนำใบกำกับภาษีมาใช้ในการแก้ไขการรับประกันนับจากวันที่ซื้อได้

1 . รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามมาตรฐานการใช้งาน 1 ปี หรือ 2 ปี ตามประเภทสินค้า นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
2 . รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตก หรือหล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
3 . บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ความเสียหายของสินค้าและอุปกรณ์ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข

1 . อุปกรณ์ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่า สิ้นสุดการรับประกัน
2 . ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
3 . ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
4 . สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง ดัดแปลง แก้ไข ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
5 . ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแก้ไขโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไม่ถูกต้องและ  หรือขาดการบำรุงรักษาตามที่กำหนดในคู่มือ
6 . ทางบริษัทไม่รับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
7 . สินค้าประเภท ไฟประดับ ไฟตกแต่ง จะไม่สามารถคืนได้ 
8 . การติดตั้งโดยช่างที่ไม่มีประสบการณ์โดยตรง
9 . สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยไหม้ ขีดข่วน ไม่อยู่ในการรับประกัน

หมายเหตุ

* ระยะเวลาในการให้การรับประกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการให้ประกันของแต่ละแบรนด์สินค้าผู้จัดจำหน่าย
* รายละเอียดการให้การรับประกัน จะแสดงข้อมูลที่รายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
* สงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน ตามที่ได้มีการระบุจากบริษัทฯ
* สงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน จากการใช้งานตามเงื่อนไขของการใช้งาน ที่ถูกระบุจากผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น
* เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่ หรือการบริการจาก บริษัท เท่านั้น

 

การรับประกันสินค้า

บริการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น
มีผลใช้กับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศไทยเท่านั้น บริการต่างที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ตกลงกันไว้ในช่วงการซื้อเพียงจะมีผลบังคับตามสัญญาที่ลงนามโดยบริษัท ไลท์ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

การรับประกันอื่น

ที่มาจากตัวแทนจำหน่ายซึ่งนอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกันจากทางบริษัท ไลท์ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ กรุณาขอรับเอกสารในระหว่างการซื้อเพื่อที่จะได้รับการบริการจากตัวแทนจำหน่าย

ความเสียหาย

โดยตรงหรือโดยอ้อมที่ทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือเกิดความเสียหาย ทางบรษัทจะรับผิดชอบตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง หรือทำการปรับแต่งตัวอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยตนเอง